Priseksempler

Forureningsundersøgelse af overskudsjord (Forklassificering)

I følge Jordforureningsloven skal der udtages jordprøver af overskudsjord ved bygge- og anlægsprojekter og forureningsundersøgelse, så jorden bortskaffes til rette jordmodtager(e). Jordprøver bør af økonomiske årsager altid udføres inden bortskaffelse.

Forlanger myndighederne f.eks. 5 jordprøver ved bortskaffelse af 600 tons jord fra den øverste halve meter jord fra en ejendom forestår Jordkonsulenterne ApS kemiske analyser af jordprøverne på akkrediteret miljølaboratorium.

Undersøgelsen omfatter typisk analyse for olie- og tjæreprodukter (PAH’er) samt de seks hyppigst forekommende tungmetaller bly, cadmium, kobber, nikkel, chrom og zink.

For ejendomme i hovedstadsregionen koster denne undersøgelse 4.000 kr. ex. moms plus kørselsgodtgørelse (800 kr. pr. jordanalyse inkl. prøveudtagning). 

Der er 3 hverdages leveringstid på analyseresultater. Hurtigere levering kan lade sig gøre imod betaling af hastegebyr.

Jordkonsulenterne ApS kan endvidere være behjælpelig med at lokalisere billigst mulige jordmodtager og transportør/entreprenør.

Forureningsundersøgelse af overskudsjord (Forklassificering)

I forbindelse med f.eks. køb- og salg af ejendom samt ved nybyggeri kan der være behov for en orienterende forureningsundersøgelse. En orienterende forureningsundersøgelse består typisk af arkiv- og tekniske undersøgelser, herunder:

  1. Undersøgelser af ejendommens tidligere anvendelse i kommunens bygge- og miljøsagsarkiver
  2. Borearbejde på ejendommen og prøveudtagning fra boringerne
  3. PID-undersøgelser af fordampelige stoffer, herunder olie, benzin og/eller klorerede kulbrinter

En forureningsundersøgelse af denne type udføres typisk for ca. 5.000 – 20.000 kr. excl. moms afhængigt af ejendommens størrelse og omfanget af tekniske analyser.

Undersøgelse af forurening ved fyringsolietanke

En forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank indbefatter typisk:

  1. Udførelse af 2 boringer til ca. 3 meters dybde (en boring i hver ende af tanken)
  2. Udtagning af jordprøver for hver halve boremeter
  3. Udførelse af PID-målinger på udtagne jordprøver
  4. Analyse af 1-2 jordprøver for indhold af olieprodukter på akkrediteret miljølaboratorium
  5. Udarbejdelse af en rapport der sammenholder undersøgelsesresultaterne med gældende grænseværdier

En forureningsundersøgelse af denne type udføres typisk for ca. 5.000 – 6.000 kr. excl. moms, afhængig af adgangsforholdene ved olietanken m.v.