Projekter

Projekter

Forklassificering og jordprøver

Jordkonsulenterne ApS har forklassificeret en større mængde jord i forbindelse med opførelse af nybyggeri. Jordprøver er udtaget og analyseret på et DANAK Akkrediteret analyselaboratorium og er blevet bortskaffet efter godkendelse fra kommunen.

Frederiksberg

På denne ejendom har der tidligere været en fabrik, og Jordkonsulenterne ApS har derfor undersøgt grundvand, poreluft og jorden for forurening.

Kælderudgravning og jordprøver

På denne ejendom skal udgraves til kælder i forbindelse med opførelse af en større villa. Jordkonsulenterne ApS har foretaget en forureningsundersøgelse af jorden forud for byggeriet og forestået myndighedskontakt, således at overskudsjord kan bortskaffes til godkendt jordmodtager direkte fra ejendommen uden mellemdeponering af jord.

Fjernvarmeprojekt og jordprøver

Der bliver etableret fjernvarme i dele af Storkøbenhavn: Jordkonsulenterne ApS sørger i denne forbindelse for udtagning og kemiske analyser af jordprøver til dokumentation af jordens forureningsgrad.

Gentofte Fjernvarme

Jordkonsulenterne ApS har forestået borearbejde og udtagning af jordprøver til kemiske analyser af jordprøver i forbindelse med et større projekt omhandlende etablering af fjernvarme i Gentofte Kommune.

Anlægsarbejder, Gladsaxe

Jordkonsulenterne ApS har forestået udtagning og kemiske analyser af jordprøver i forbindelse med etablering af vandledninger og diverse anlægsarbejder i et større boligkvarter i Gladsaxe Kommune.

Lyngby

Bortskaffelse af olieforurenet jord omkring olietank. Et spild fra en utæt olietank medførte, at vi foretog en oprensning af olieforurening i jorden under tanken. Der blev udtaget dokumentationsprøver i bund og sider fra udgravningen, således at sagen kan afsluttes overfor miljømyndighederne.

Asbest-sanering

Vi har deltaget i et projekt, der blandt andet omfatter asbestsanering. Billedet viser den påkrævede påklædning i forbindelse med gravearbejde udført i asbestholdig jord.

Novo Nordisk A/S, Brennum Park, Hillerød

I forbindelse med et større byggeprojekt i Brennum Park, er planlagt at Jordkonsulenterne ApS forestår udtagning og kemiske analyser af ca. 1.200 jordprøver til undersøgelse af forureningsniveauet i jorden på ejendommen.

Miljø- og geoteknisk undersøgelse

Jordkonsulenterne ApS har forestået en miljø- og geoteknisk undersøgelse på en erhvervsejendom i Farum. Der er udført såvel geotekniske boringer som miljøtekniske boringer ved undersøgelsen. Undersøgelsen er afrapporteret med henblik på bestemmelse af omfanget af nødvendige funderingsforhold samt afklaring af forureningsniveauet af fremtidig overskudsjord, således at eventuelle ekstraomkostninger kan klarlægges inden byggeriets opstart.

Roskilde

Jordkonsulenterne ApS har foretaget en forureningsundersøgelse på en villagrund i Roskilde. Grunden er forurenet som følge af spild fra en nedgravet olietank. Olieforureningen er trukket ind under huset, og der er risiko for, at olieforureningen damper op gennem husets gulv, og dermed en uhensigtsmæssig belastning af husets indeklima. Vi har derfor foretaget målinger af indeluft i huset til undersøgelse af luftkvaliteten i stueetagen.

Helsingør Havn undersøgelse og jordprøver

Jordkonsulenterne ApS har udført miljøundersøgelser af havnesediment og havbund i forbindelse med en omfattende udvidelse af havnearealet. Jord og sediment er bortskaffet fra havnearealet via pram og oplagt i jordmile og forklassificeret ved udtagning og analyse af jordprøver forud for bortkørsel.

Kong Hans Alle

Etablering af regnvandsbassiner på grønt område.
På det grønne område øst for Vadgård Skole anlægger Nordvand grønne regnvandsbassiner, som ved kraftige regnskyl vil fyldes med vand. En lille sø vil blive etableret i forbindelse med bassinerne. Her vil vandet til daglig blive ledt hen og skabe rekreativ værdi for område. Jordkonsulenterne ApS har udført miljøtekniske undersøgelser i området.

Gentofte Fjernvarme

Gentofte Kommune etablerer fjernvarme i offentlige vejarealer i hele kommunen. Jordkonsulenterne ApS bistår entreprenøren ved udtagning og analyser af jordprøver, således jorden kan bortskaffes til godkendte jordmodtagere efter anvisning fra Gentofte Kommune. 

Schimmelmannsvej - analyse af jordprøver

I forbindelse med opførelse af nybyggeri samt udførelse af anlægsarbejder til eksisterende villa, har Jordkonsulenterne ApS udtaget og analyseret jordprøver til dokumentation af overskudsjord. Vi har ligeledes forestået den fornødne myndighedskontakt, således at jorden er bortskaffet til godkendt jordmodtager efter tilladelse fra Gentofte Kommune.

Kemiske analyser af jordprøver, Dalvejen 3-5, Frederikssund

Vi har forklassificeret overskudsjord fra et større byggeri i Frederikssund. Prøverne er analyseret for indhold af total kulbrinter, PAH’er og de seks hyppigst forekommende tungmetaller by, cadmium, kobber, chrom, nikkel og zink. Hurtig prøvetagning og levering af kemiske analyser på 3 hverdage medfører, at der ikke forekommer forsinkelse i forbindelse med bortskaffelse af jorden.

Endvidere har vi udtaget jordprøver til analyse for jordens gødningstal: reaktionstal, kalium, mangan, sulfat og fosfat.

Forklassificering af vejareal, Carsten Niebuhrsgade

Jordkonsulenterne ApS har i perioden januar – maj 2015 forklassificeret overskudsjord fra et vejareal beliggende mellem Tivoli Kongres Center og Fisketorvet. Der er udtaget og analyseret i alt ca. 1.200 jordprøver. Prøverne er udtaget fra en borerig. Arbejdet er udført efter forudgående aftale med Københavns Kommune.

Frederiksstadsgade, København V

Jordprøver udtaget til forklassificering af overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejder udført for Københavns Kommune ved Tove Ditlevsens Skole. Vi tilstræber altid hurtig levering af analyseresultater og sagsbehandling, således at der ikke kommer ophold i gravearbejdet.

Se flere projekter